Άλλα / Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2916191000 80: Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους
  • - - - 2916194000 80: Κροτονικό οξύ
  • - - - 2916199500 80 (5/0) : Άλλα