Άλλα / Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2918193000 80 (3/0) : Χολικό οξύ, 3α,12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ). Άλατα και εστέρες των προϊόντων αυτών
  • - - - 2918194000 80: 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ
  • - - - 2918199800 80 (2/0) : Άλλα