Άλλα / Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 1

  • - - - 2917392000 80: Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος. Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ. Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου. Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ. Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης. 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο
  • - - - 2917399500 80 (8/0) : Άλλα