Άλλες / Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες.

Български 2 Deutsch 8 English 19 Français 4 Slovenčina 4

 • - - - 2922190020 80: Υδροχλωρική 2-(2-μεθοξυφαινοξυ)αιθυλαμίνη (CAS RN 64464-07-9)
 • - - - 2922190030 80: N,N,N',N'-Τετραμεθυλ-2,2'-οξυδις(αιθυλαμίνη) (CAS RN 3033-62-3)
 • - - - 2922190035 80: 2-[2-(Διμεθυλαμινο)αιθοξυ] αιθανόλη (CAS RN 1704-62-7)
 • - - - 2922190040 80: 4-μεθυλοβενζολοσουλφονική (R)-1-((4-αμινο-2-βρωμο-5-φθοροφαινυλ)αμινο)-3-(βενζυλοξυ)προπαν-2-όλη (CAS RN 1294504-64-5)
 • - - - 2922190050 80: 2-(2-Μεθοξυφαινοξυ)αιθυλαμίνη (CAS RN 1836-62-0)
 • - - - 2922190060 80: N,N,N'-Tριμεθυλο-N'-(2-υδροξυ-αιθυλο)-2,2'-οξυδις(αιθυλοαμίνη), (CAS RN 83016-70-0)
 • - - - 2922190065 80: trans-4-Αμινοκυκλοεξανόλη (CAS RN 27489-62-9)
 • - - - 2922190075 80: 2-Αιθοξυαιθυλαμίνη (CAS RN 110-76-9)
 • - - - 2922190080 80: N-[2-[2-(Διμεθυλαμινο)αιθοξυ]αιθυλο]-N-μεθυλο-1,3-προπανοδιαμίνη (CAS RN 189253-72-3)
 • - - - 2922190085 80: 1-Μεθυλο-D-τρυγικό-(1S,4R)-cis-4-αμινο-2-κυκλοπεντένιο (CAS RN 229177-52-0)
 • - - - 2922190090 80: Άλλες