Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

  • - - - - 2933499025 80: Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) για χρήση στην παρασκευή ζιζανιοκτόνων
  • - - - - 2933499030 80: Κινολίνη (CAS RN 91-22-5)
  • - - - - 2933499035 80: [1-(4-Βενζυλοξυ-βενζυλο)-2-κυκλοβουτυλομεθυλ-οκταϋδρο-ισοκινολινο-4α,8α-διόλη] (CUS 0141126-3)
  • - - - - 2933499040 80: Iσοκινολίνη (CAS RN 119-65-3)
  • - - - - 2933499070 80: Κινολιν-8-όλη (CAS RN 148-24-3)
  • - - - - 2933499080 80: 6,7,8-Τριφθορο-1-[φορμυλο(μεθυλο)αμινο]-4-οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 100276-65-1)
  • - - - - 2933499090 80: Άλλες