ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

 • 2901000000 10: I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
 • 2901000000 80 (7/0) : Υδρογονάνθρακες άκυκλοι
 • 2902000000 80 (14/0) : Υδρογονάνθρακες κυκλικοί
 • 2903000000 80 (36/0) : Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων
 • 2904000000 80 (12/0) : Παράγωγα σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα
 • 2905000000 10: II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
 • 2905000000 80 (25/0) : Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2906000000 80 (8/0) : Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2907000000 10: III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
 • 2907000000 80 (11/0) : Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες
 • 2908000000 80 (7/0) : Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών
 • 2909000000 10: IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
 • 2909000000 80 (12/0) : Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2910000000 80 (6/0) : Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2911000000 80 (2/0) : Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2912000000 10: V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
 • 2912000000 80 (13/0) : Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη
 • 2913000000 80: Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των προϊόντων της κλάσης|2912
 • 2914000000 10: VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 • 2914000000 80 (21/0) : Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2915000000 10: VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
 • 2915000000 80 (19/0) : Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2916000000 80 (14/0) : Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2917000000 80 (15/0) : Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2918000000 80 (19/0) : Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2919000000 10: VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
 • 2919000000 80 (2/0) : Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
 • 2920000000 80 (11/0) : Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • 2921000000 10: IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 • 2921000000 80 (22/0) : Ενώσεις με αμινική ομάδα
 • 2922000000 80 (22/0) : Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες
 • 2923000000 80 (5/0) : Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 • 2924000000 80 (10/0) : Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος
 • 2925000000 80 (7/0) : Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα
 • 2926000000 80 (5/0) : Ενώσεις με νιτριλική ομάδα
 • 2927000000 80 (8/0) : Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές
 • 2928000000 80 (2/0) : Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης
 • 2929000000 80 (2/0) : Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες
 • 2930000000 10: X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ
 • 2930000000 80 (7/0) : Θειοενώσεις οργανικές
 • 2931000000 80 (13/0) : Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες
 • 2932000000 80 (14/0) : Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου
 • 2933000000 80 (31/0) : Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου
 • 2934000000 80 (6/0) : Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις
 • 2935000000 80 (6/0) : Σουλφοναμίδες
 • 2936000000 10: XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ
 • 2936000000 80 (11/0) : Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα
 • 2937000000 80 (11/0) : Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες
 • 2938000000 10: XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
 • 2938000000 80 (2/0) : Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα
 • 2939000000 80 (23/0) : Αλκαλοειδή, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα
 • 2940000000 10: XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
 • 2940000000 80 (5/0) : Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων|2937, 2938|και 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Αντιβιοτικά
 • 2942000000 80 (2/0) : Άλλες οργανικές ενώσεις