Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα / Δεξαμενόπλοια.

Nederlands 1 Português 1

"OIL TANKER" Δεξαμενόπλοιο για…

"OIL TANKER" Δεξαμενόπλοιο για τη μεταφορά πετρελαίου, με μήκος 244,99 μέτρα.

Αριθμός Αναφοράς της ΔΔΠ:
CY058/2015.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ