Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 1 mm.

Deutsch 8 Français 2 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - - 3920431010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 3920431092 10: Άλλα
  • - - - - - 3920431092 80: Φύλλα από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), σταθεροποιημένα κατά των υπεριωδών ακτίνων, χωρίς μικροσκοπικές οπές, με πάχος 60 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 80 µm, που περιέχει 30 ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερα από 40 μέρη πλαστικοποιητή ανά 100 μέρη πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)
  • - - - - - 3920431094 80: Φύλλο κατοπτρικής στιλπνότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 70, μετρούμενης υπό γωνία 60 ° που μετράται με τη βοήθεια στιλπνόμετρου (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2813:2000), αποτελούμενη από ένα ή δύο στρώματα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) που φέρει και στις δύο πλευρές στρώμα πλαστικής ύλης, με πάχος 0,26 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1,0 mm, επικαλυμμένου στη λαμπερή πλευρά από προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου, σε ρολά πλάτους από 1 000 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 450 mm, που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων της κλάσης 9403
  • - - - - - 3920431095 80: Αντανακλαστικά φύλλα απανωτών στρώσεων, που αποτελούνται από φύλλα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) και φύλλα άλλου πλαστικού υλικού, έκτυπης σε κανονικό πυραμιδοειδές σχήμα, επικαλυμμένης από τη μία πλευρά από αποσπώμενο φύλλο προστασίας
  • - - - - - 3920431099 80: Άλλα