Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 1 mm.

Deutsch 9 Français 1

  • - - - - 3920491010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 3920491030 10: Άλλα
  • - - - - - 3920491030 80: Μεμβράνηαπόσυμπολυμερέςπολυβινυλοχλωριδίου - με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πληρωτικά υλικά 45 % και άνω, - πάνω σε υπόθεμα
  • - - - - - 3920491093 80: Φύλλο κατοπτρικής στιλπνότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 70, μετρούμενης υπό γωνία 60 ° που μετράται με τη βοήθεια στιλπνόμετρου (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2813:2000), αποτελούμενη από ένα ή δύο στρώματα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) που φέρει και στις δύο πλευρές στρώμα πλαστικής ύλης, με πάχος 0,26 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1,0 mm, επικαλυμμένου στη λαμπερή πλευρά από προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου, σε ρολά πλάτους από 1 000 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 450 mm, που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων της κλάσης 9403
  • - - - - - 3920491099 80: Άλλα