Πένες και μύτες για πένες / Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609.

  • - - - 9608910010 80: Ακίδες μαρκαδόρων, από πλαστικές ύλες μη ινώδους μορφής, με εσωτερική αύλακα
  • - - - 9608910020 80: Ακίδες από πίλημα ή άλλες πορώδεις μύτες για μαρκαδόρους, χωρίς εσωτερική αύλακα
  • - - - 9608910090 80: Άλλα