Άλλες / Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ.

Deutsch 5

  • - - 2002901100 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 %
  • - - - 2002901100 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
  • - - - 2002901900 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
  • - - 2002903100 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12 % αλλά κατώτερης ή ίσης του 30 %
  • - - - 2002903100 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
  • - - - 2002903900 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
  • - - 2002909100 10: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 %
  • - - - 2002909100 80 (2/0) : Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
  • - - - 2002909900 80 (2/0) : Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg