Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους.

  • - - 2915601100 10: Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους
  • - - - 2915601100 80: Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο
  • - - - 2915601900 80 (2/0) : Άλλα
  • - - 2915609000 80: Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους