Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα.

  • - - - - 7202491020 80: Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 30 % αλλά όχι περισσότερο από 90 % χρώμιο (σιδηροχρώμιο επαναδιυλισμένο)
  • - - - - 7202491090 80: Άλλο