Άλλες / Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2914290020 80: Κυκλοεξαδεκ-8-ενόνη (CAS RN 3100-36-5)
  • - - - 2914290030 80: (R)-π-Μινθαδιεν-1(6),8-όνη-2 (CAS RN 6485-40-1)
  • - - - 2914290040 80: Καμφορά
  • - - - 2914290050 80: trans-β-Δαμασκόνη (CAS RN 23726-91-2)
  • - - - 2914290060 80: Kυκλοπρoπυλoμεθυλoκετόνη (CAS RN 765-43-5)
  • - - - 2914290090 80: Άλλα