Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα.

Deutsch 1

 • - - 7207201100 10: Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους
 • - - - 7207201100 20: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
 • - - - - 7207201100 80: Από χάλυβες από αποκοπή
 • - - - - 7207201500 10: Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος
 • - - - - - 7207201500 80: 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα
 • - - - - - 7207201700 80: 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
 • - - - 7207201900 80: Σφυρηλατημένα
 • - - 7207203200 10: Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια
 • - - - 7207203200 80: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
 • - - - 7207203900 80: Σφυρηλατημένα
 • - - 7207205200 10: Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική
 • - - - 7207205200 80: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
 • - - - 7207205900 80: Σφυρηλατημένα
 • - - 7207208000 80 (2/0) : Άλλα