Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση.

English 13 Nederlands 1

  • - - - 3105201030 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O μικρότερη από 3% κατά βάρος
  • - - - 3105201040 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O 3% ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 6% κατά βάρος
  • - - - 3105201050 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O 6% κατά βάρος ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 9% κατά βάρος
  • - - - 3105201060 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε φώσφορο που εκφράζεται ως P@2O@5 ή/και περιεκτικότητα σε κάλιο που εκφράζεται ως K@2O 9% κατά βάρος ή μεγαλύτερη κατά βάρος αλλά μικρότερη από 12% κατά βάρος
  • - - - 3105201090 80: Άλλα