Άλλα / Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Čeština 1 Deutsch 12 Français 4 Nederlands 12 Polski 10

  • - - - 9405990010 80: Μέρη των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 9405990020 80: Χειροποίητα
  • - - - 9405990090 80: Άλλα