Άλλα / Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα.

Български 2 Čeština 1 Deutsch 27 English 4 Suomi 8 Français 5 Italiano 2 Polski 7 Slovenčina 1 Svenska 2

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - - - 2008199930 80: φουντούκια
  • - - - - - - 2008199980 80: Άλλα