Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm.

Svenska 1

  • - - - - 7225406010 80: πλάτους 2 050 mm ή περισσότερο
  • - - - - 7225406090 80: Άλλα