Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ.

Deutsch 3 Français 65 Nederlands 1

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • - 4011100000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)
  • - 4011200000 80 (2/0) : Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά
  • - 4011300000 80 (2/0) : Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος
  • - 4011400000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες
  • - 4011500000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα
  • - 4011700000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα
  • - 4011800000 80: Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού, εξόρυξης και βιομηχανικών χειρισμών
  • - 4011900000 80 (0/1) : Άλλα