ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • 3901000000 10: I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
 • 3901000000 80 (5/0) : Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές
 • 3902000000 80 (4/0) : Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές
 • 3903000000 80 (6/0) : Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές
 • 3904000000 80 (11/0) : Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές
 • 3905000000 80 (10/0) : Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές
 • 3906000000 80 (2/0) : Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές
 • 3907000000 80 (12/0) : Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές
 • 3908000000 80 (2/0) : Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές
 • 3909000000 80 (7/0) : Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές
 • 3910000000 80 (12/0) : Σιλικόνες σε αρχικές μορφές
 • 3911000000 80 (2/0) : Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση|3|του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές
 • 3912000000 80 (8/0) : Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές
 • 3913000000 80 (2/0) : Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές
 • 3914000000 80: Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων|3901|μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές
 • 3915000000 10: II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
 • 3915000000 80 (4/0) : Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες
 • 3916000000 80 (3/0) : Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1|mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες
 • 3917000000 80 (12/0) : Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες
 • 3918000000 80 (2/0) : Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9|του κεφαλαίου αυτού
 • 3919000000 80 (2/0) : Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους
 • 3920000000 80 (24/0) : Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα
 • 3921000000 80 (7/0) : Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες
 • 3922000000 80 (3/0) : Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες
 • 3923000000 80 (8/0) : Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες
 • 3924000000 80 (2/0) : Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες
 • 3925000000 80 (4/0) : Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
 • 3926000000 80 (5/0) : Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων|3901|μέχρι 3914