Άλλα / Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm.

  • - - - - 7226198010 80: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 7226198090 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm