Πολυακετάλες / Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 8

  • - - 3907100010 80: Μείγμα συμπολυμερούςτριοξανίου- οξιρανίου και πολυτετραφθοροαιθυλενίου
  • - - 3907100020 80: Πολυοξυμεθυλένιο με ακροκάλυψηακετυλίου, που περιέχει πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο και ίνες πολυμερούς τερεφθαλικού οξέος και 1,4-φαινυλοδιαμίνης
  • - - 3907100090 80: Άλλες

Θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, η οποία ανήκει…

Θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, η οποία ανήκει στην κατηγορία των πολυακεταλών. Πρόκειται για ένα μίγμα ρητινών κετόνης-αλδεΰδης και πολυβινυλικής αλκοόλης, σε υδατικό διάλυμα.

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σε κόλλες αμύλου, προσδίδοντάς τους αυξημένη κολλητική ικανότητα και αδιαβροχοποίηση, και παρουσιάζεται σε υγρή μορφή, σε συσκευασίες (IBC) του ενός τόνου.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΕΣ