Μη κορεσμένοι / Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

  • - - - 3907911000 80: Ρευστοί
  • - - - 3907919000 80 (2/0) : Άλλοι