Άλλα / Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές.

Deutsch 7 Français 2

  • - - 3908900010 80: Πολυ(ιμινομεθυλένο-1,3-φαινυλενομεθυλενοϊμινοαδιποϋλιο), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39
  • - - 3908900030 80: Προϊόν αντίδρασης μιγμάτων δεκαοκτανοκαρβονικών οξέων πολυμερισμένων με αλειφατικήπολυαιθεροδιαμίνη
  • - - 3908900055 80: Πολυμερές του 1,4-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος με 2-μεθυλ- 1,8-διαμίνη οκτανίου και 1,9-διαμίνη εννεανίου (CAS RN  169284-22-4)
  • - - 3908900070 80: Συμπολυμερές που περιέχει: - 1,3-βενζολοδιμεθαναμίνη (CASRN1477-55-0) και - αδιπικό οξύ (CASRN124-04-9) έστω και αν περιέχει ισοφθαλικό οξύ (CAS RN 121-91-5)
  • - - 3908900090 80: Άλλα