Άλλα / Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές.

Čeština 4 Deutsch 42 English 2 Français 2 Nederlands 10

  • - - 3901903000 80: Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος. Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού
  • - - 3901908000 80 (18/0) : Άλλα