Συμπολυμερή / Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές.

  • - - - 3905910010 80: Για την πλήρωση κυψελωμάτων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3905910040 80: Υδατοδιαλυτό συμπολυμερές αιθυλενίου-βινυλικής αλκοόλης (CAS RN 26221-27-2), με μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα σε μονομερές αιθυλένιο 38 %
  • - - - 3905910090 80: Άλλα