Άλλα / Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 2

  • - - 3911901100 10: Προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα
  • - - - 3911901100 80: Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού
  • - - - 3911901300 80: Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο)
  • - - - 3911901900 80 (8/0) : Άλλα
  • - - 3911909200 10: Άλλα
  • - - - 3911909200 80: Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές. Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου
  • - - - 3911909900 80 (16/0) : Άλλα