Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού.

Deutsch 3 English 1 Polski 2 Slovenščina 2

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 2206001000 80: Κρασί δευτερίας (piquette)
 • - 2206003100 10: Άλλα
 • - - 2206003100 20: Αφρώδη
 • - - - 2206003100 80: Μηλίτης και απίτης
 • - - - 2206003900 80 (0/1) : Άλλα
 • - - 2206005100 10: Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
 • - - - 2206005100 20: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - - 2206005100 80: Μηλίτης και απίτης
 • - - - - 2206005900 80 (0/1) : Άλλα
 • - - - 2206008100 10: Που υπερβαίνει τα 2 l
 • - - - - 2206008100 80: Μηλίτης και απίτης
 • - - - - 2206008900 80: Άλλα