Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα (Al@2Ο@3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και ̀´διοξειδίου του πυριτίου (SiO@2).

  • - - 6903201000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al@2O@3)
  • - - 6903209000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al@2Ο@3)