Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW.

  • - - - 8411210010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8411210020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα
  • - - - 8411210090 80: Άλλες