Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 %.

  • - - - - 2710201121 10: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος άνω του 20% σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή από ένα μείγμα μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - 2710201121 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
  • - - - - - 2710201129 80: Άλλα
  • - - - - 2710201130 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή από ένα μείγμα μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης