Άλλα / Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2918290010 10: Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους
  • - - - - 2918290010 80: Μονουδροξύναφθοϊκά οξέα
  • - - - - 2918290019 80: Άλλα
  • - - - 2918290035 80: 3,4,5-Τριυδροξυβενζοϊκό προπύλιο (CAS RN 121-79-9)
  • - - - 2918290050 80: Δις[3-(3,5-δι-_τερτ_-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικό] εξαμεθυλένιο (CAS RN 35074-77-2)
  • - - - 2918290060 80: Μεθυλ-, αιθυλ-, προπυλ- ή βουτυλ εστέρες του 4-υδροξυβενζοϊκού οξέος ή τα μετά νατρίου άλατά τους (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)
  • - - - 2918290070 80: 3,5-Διιωδοσαλικυλικό oξύ (CAS RN 133-91-5)
  • - - - 2918290075 80: 3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικό δεκαοκτυλεστέρας (CAS RN 2082-79-3) με - ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 500 μm τουλάχιστον 99 % κατά βάρος και - σημείο τήξεως τουλάχιστον 49°C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 54°C, προς χρήση στην παραγωγή σταθεροποιητών επεξεργασίας PVC -συσκευασίες του ενός με βάση μείγματα σε σκόνη (σκόνη ή κόκκους)
  • - - - 2918290080 80: Τετράκις(3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδρoξυφαινυλo)πρoπιoνική) πενταερυθριτόλη (CAS RN 6683-19-8) - με ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 250 μm, τουλάχιστον 75 % κατά βάρος και από κόσκινο πλάτους βροχίδων 500 μm τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, και - σημείο τήξεως τουλάχιστον 110°C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 125°C, προς χρήση στην παραγωγή σταθεροποιητών επεξεργασίας PVC -συσκευασίες του ενός με βάση μείγματα σε σκόνη (σκόνη ή κόκκους)
  • - - - 2918290090 80: Άλλα