Άλλα / Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά.

Čeština 1 Deutsch 21 English 1 Español 1 Français 2 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - 9002900010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 9002900020 80: Φακός, συναρμολογημένος, με σταθερή εστιακή απόσταση 3,8 mm (±0,19 mm) ή 8 mm (±0,4 mm), με σχετικό διάφραγμα F2,0 και διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 33 mm, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευών λήψεως εικόνων συζευγμένου φορτίου (CCD)
  • - - 9002900030 80: Οπτική μονάδα, που περιλαμβάνει μία ή δύο σειρές οπτικών ινών από γυαλί υπό μορφή φακών και με διάμετρο 0,85 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1,15 mm, ενσωματωμένη μεταξύ 2 πλαστικών πλακών
  • - - 9002900040 80: Συναρμολογημένοι φακοί  από γυαλί με χαλκογεννίτη που εκπέμπει σε υπέρυθρο ή συνδυασμός γυαλιού με χαλκογεννίτη που εκπέμπει σε υπέρυθρο και άλλου υλικού φακών
  • - - 9002900090 80: Άλλα