Προπάνιο / Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες.

Français 2 Svenska 1

  • - - - 2711121100 10: Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %
  • - - - - 2711121100 80: Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - 2711121900 80: Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
  • - - - 2711129100 10: Άλλο
  • - - - - 2711129100 80: Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία
  • - - - - 2711129300 80: Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 12 91
  • - - - - 2711129400 10: Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
  • - - - - - 2711129400 80: Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 %
  • - - - - - 2711129700 80: Άλλα