Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη).

English 2 Español 1 Magyar 3 Polski 1

  • - - - 2905120010 80: Προπανόλη-1 (προπυλική αλκοόλη) (CAS RN 71-23-8)
  • - - - 2905120090 80: Άλλο