Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3.

  • - - - 0511911000 80: Κατάλοιπα ψαριών
  • - - - 0511919000 80 (0/1) : Άλλα