Σε κόκκους μεσαίους / Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο.

Deutsch 3 Español 1