Σιλικόνες σε αρχικές μορφές / ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.

Čeština 4 Deutsch 7 Français 1 Italiano 1 Polski 4

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 3910000015 80: Διμεθυλο, μεθυλο(προπυλο(πολυπροπυλενοξειδιο)) σιλοξάνιο (CAS RN 68957-00-6), με τριμεθυλσιλοξυ απολήξεις
 • - 3910000020 80: Συμπολυμερές σε όγκους από πολυ(μεθυλο-3,3,3-τριφθοροπροπυλοσιλοζανιο) και πολυ[μεθυλο(βινυλο)σιλοζανιο]
 • - 3910000025 80: Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 10 % σε 2-υδροξυ-3-[3-[1,3,3,3-τετραμεθυλο-1- [(τριμεθυλοσιλυλ)οξυ] δισιλοξανυλο] προποξυ] προπυλο-2-μεθυλο-2-προπενοϊκό (CAS RN 69861-02-5) και - τουλάχιστον 10 % σιλικονούχο πολυμερές που καταλήγει σε α-βουτυλδιμεθυλοσιλιλ-ω-3- [(2- [μεθυλο- 1-οξο- 2-προπεν-1-υλο) οξυ] προπυλικό (CAS RN 146632-07-7)
 • - 3910000035 80: Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 30 % σε α-βουτυλοδιμεθυλοσιλυλ-ω-(3-μεθακρυλοξυ-2-υδροξυπροπυλοξυ)προπυλοδιμεθυλοσιλυλ-πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (CAS RN 662148-59-6) και - τουλάχιστον 10 % σε N,N - διμεθυλακρυλαμίδιο (CAS RN 2680-03-7)
 • - 3910000040 80: Σιλικόνες των ειδών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μακροχρόνιων χειρουργικών εμφυτευμάτων
 • - 3910000045 80: Πολυμερές διμεθυλοσιλοξανίου με τελική υδροξυλική ομάδα, με ιξώδες 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)
 • - 3910000050 80: Συγκολλητική ύλη σιλικόνης σε διαλύτη, ευαίσθητη σε πίεση, που περιέχει κόμμι συμπολυμερούς (διμεθυλοσιλοξανίου/διφαινιλοσιλοξανίου)
 • - 3910000055 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 55 % έως και 65 % σε πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο με βινυλική τελική ομάδα (CAS RN 68083-19-2), - 30 % έως και 40 % σε διμεθυλοβινυλιωμένο και τριμεθυλιωμένο πυρίτιο (CAS RN 68988-89-6) και - 1 % έως και 5 % πυριτικό οξύ, άλας με νάτριο, προϊόντα αντίδρασης με χλωροτριμεθυλοσιλάνιο και ισοπροπυλική αλκοόλη (CAS RN 68988-56-7)
 • - 3910000060 80: Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, με ή χωρίς πολυαιθυλενογλυκόλη και τριφθοροπροπύλιο ως υποκαταστάτες, με μεθακρυλικές καταληκτικές ομάδες
 • - 3910000070 80: Επίχρισμα σιλικόνης παθητικοποίησης, σε πρωτογενή μορφή, για την προστασία των ακμών και την πρόληψη των βραχυκυκλωμάτων σε συσκευές ημιαγωγών
 • - 3910000080 80: πολυ(διμεθυλοσιλοξάνιο) περατωμένο με μονομεθακρυλοξυπρόπυλο
 • - 3910000090 80: Άλλα