Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους.

  • - - - 7207111100 10: Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
  • - - - - 7207111100 80: Από χάλυβες από αποκοπή
  • - - - - 7207111400 10: Άλλα
  • - - - - - 7207111400 80: Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm
  • - - - - - 7207111600 80: Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm
  • - - - 7207119000 80: Σφυρηλατημένα