Στεφάνες μη μαγνητικές / Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502.

  • - - 8503001010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 8503001090 80: Άλλα