Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί (Ευρατόμ).

Deutsch 4

  • - - 8401300020 80: Μη ακτινοβολημένα εξαγωνικά φυσίγγια καυσίμου για χρήση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
  • - - 8401300080 80: Άλλα