Τμήματα κατασκευαστικών στοιχείων βιομηχανικού συγκροτήματος στο πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 113/2010 της Επιτροπής της 9.02.2010).

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 9880010000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 01
 • - 9880020000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 02
 • - 9880030000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 03
 • - 9880040000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 04
 • - 9880050000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 05
 • - 9880060000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 06
 • - 9880070000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 07
 • - 9880080000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 08
 • - 9880090000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 09
 • - 9880100000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 10
 • - 9880110000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 11
 • - 9880120000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 12
 • - 9880130000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 13
 • - 9880140000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 14
 • - 9880150000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 15
 • - 9880160000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 16
 • - 9880170000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 17
 • - 9880180000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 18
 • - 9880190000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 19
 • - 9880200000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 20
 • - 9880210000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 21
 • - 9880220000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 22
 • - 9880230000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 23
 • - 9880240000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 24
 • - 9880250000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 25
 • - 9880260000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 26
 • - 9880270000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 27
 • - 9880280000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 28
 • - 9880290000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 29
 • - 9880300000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 30
 • - 9880310000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 31
 • - 9880320000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 32
 • - 9880330000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 33
 • - 9880340000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 34
 • - 9880350000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 35
 • - 9880360000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 36
 • - 9880370000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 37
 • - 9880380000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 38
 • - 9880390000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 39
 • - 9880400000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 40
 • - 9880410000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 41
 • - 9880420000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 42
 • - 9880430000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 43
 • - 9880440000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 44
 • - 9880450000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 45
 • - 9880460000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 46
 • - 9880470000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 47
 • - 9880480000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 48
 • - 9880490000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 49
 • - 9880500000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 50
 • - 9880510000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 51
 • - 9880520000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 52
 • - 9880530000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 53
 • - 9880540000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 54
 • - 9880550000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 55
 • - 9880560000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 56
 • - 9880570000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 57
 • - 9880580000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 58
 • - 9880590000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 59
 • - 9880600000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 60
 • - 9880610000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 61
 • - 9880620000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 62
 • - 9880630000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 63
 • - 9880640000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 64
 • - 9880650000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 65
 • - 9880660000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 66
 • - 9880670000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 67
 • - 9880680000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 68
 • - 9880690000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 69
 • - 9880700000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 70
 • - 9880710000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 71
 • - 9880720000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 72
 • - 9880730000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 73
 • - 9880740000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 74
 • - 9880750000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 75
 • - 9880760000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 76
 • - 9880780000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 78
 • - 9880790000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 79
 • - 9880800000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 80
 • - 9880810000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 81
 • - 9880820000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 82
 • - 9880830000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 83
 • - 9880840000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 84
 • - 9880850000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 85
 • - 9880860000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 86
 • - 9880870000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 87
 • - 9880880000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 88
 • - 9880890000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 89
 • - 9880900000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 90
 • - 9880910000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 91
 • - 9880920000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 92
 • - 9880930000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 93
 • - 9880940000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 94
 • - 9880950000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 95
 • - 9880960000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 96
 • - 9880970000 80: που υπάγονται στο κεφάλαιο 97