ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • 5501000000 80 (5/0) : Δέσμες από συνθετικές ίνες
 • 5502000000 80 (2/0) : Δέσμες από τεχνητές ίνες
 • 5503000000 80 (7/0) : Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
 • 5504000000 80 (2/0) : Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
 • 5505000000 80 (2/0) : Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)
 • 5506000000 80 (5/0) : Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
 • 5507000000 80: Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση
 • 5508000000 80 (2/0) : Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5509000000 80 (25/0) : Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5510000000 80 (6/0) : Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5511000000 80 (3/0) : Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5512000000 80 (9/0) : Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85|% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς
 • 5513000000 80 (15/0) : Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85|% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85|% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς
 • 5516000000 80 (25/0) : Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς