Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 5516110000 10: Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς
 • - - 5516110000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5516120000 80: Βαμμένα
 • - - 5516130000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5516140000 80: Τυπωτά
 • - 5516210000 10: Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες
 • - - 5516210000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5516220000 80: Βαμμένα
 • - - 5516230000 80 (2/0) : Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5516240000 80: Τυπωτά
 • - 5516310000 10: Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 5516310000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5516320000 80: Βαμμένα
 • - - 5516330000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5516340000 80: Τυπωτά
 • - 5516410000 10: Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι
 • - - 5516410000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5516420000 80: Βαμμένα
 • - - 5516430000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5516440000 80: Τυπωτά
 • - 5516910000 10: Άλλα
 • - - 5516910000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 5516920000 80: Βαμμένα
 • - - 5516930000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 5516940000 80: Τυπωτά