Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1351/2014 (ΕΕ L365, σ. 46), η εξαγωγή των εμπορευμάτων και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα προς χρήση στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, αναζήτησης, έρευνας και στην παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων απαγορεύεται:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή
(β) για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
Οι απαγορεύσεις δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Όταν σχετίζονται με τη χρήση στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

 • - 8479100000 80: Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες
 • - 8479200000 80: Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών
 • - 8479300000 80 (2/0) : Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού
 • - 8479400000 80: Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας
 • - 8479500000 80: Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
 • - 8479600000 80: Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση
 • - 8479710000 10: Γέφυρες επιβίβασης επιβατών
 • - - 8479710000 80: Είδους που χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια
 • - - 8479790000 80: Άλλα
 • - 8479810000 10: Άλλες μηχανές και συσκευές
 • - - 8479810000 80: Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων
 • - - 8479820000 80: Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη
 • - - 8479890000 80 (4/0) : Άλλες
 • - 8479900000 80 (4/0) : Μέρη