Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών.

  • - 2301100000 80: Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών
  • - 2301200000 80: Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια