Άλλες / Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου.

  • - - - 8540208010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8540208091 10: Άλλες
  • - - - - 8540208091 80: Φωτοπολλαπλασιαστής
  • - - - - 8540208099 80: Άλλες