Άλλα / Τηλέμετρα / Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα.

  • - - - 9015109010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 9015109090 80: Άλλα