Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 9401100000 80: Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα
 • - 9401200000 80: Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα
 • - 9401300000 80: Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος
 • - 9401400000 80: Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια
 • - 9401520000 10: Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες
 • - - 9401520000 80: Από μπαμπού
 • - - 9401530000 80: Από καλάμι rotin
 • - - 9401590000 80: Άλλα
 • - 9401610000 10 (0/4) : Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο
 • - - 9401610000 80: Παραγεμισμένα
 • - - 9401690000 80: Άλλα
 • - 9401710000 10: Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο
 • - - 9401710000 80: Παραγεμισμένα
 • - - 9401790000 80: Άλλα
 • - 9401800000 80: Άλλα καθίσματα
 • - 9401900000 80 (4/0) : Μέρη